Thesis and research works

  • D. Ruiz Aguilera, "Contribució a l'estudi de les uninormes en el marc de les equacions funcionals. Aplicacions a la morfologia matemàtica" [Tesi al TDX]. Universitat de les Illes Balears, Spain, 2007. Doctoral thesis.