Thesis and research works

  • Salom Ramis, M., "Comparació Objectiva d'algorismes de segmentació d'imatges". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2017. Degree Final Project.
  • Bernat Galmés Rubert, "Detecció d'ungles en imatges mèdiques". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2017. Degree Final Project.