Thesis and research works

  • Pieras Sagardoy, M., "Una anàlisi comparativa d'algorismes per a la detecció i segmentació de tumors cerebrals". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2015. Degree Final Project.
  • Jiménez Luque, A., "Comparación objetiva de filtros de reducción de ruido en imágenes digitales". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2015. Degree Final Project.